Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Jak uzyskać uprawnienia kombatanta?

Decyzje o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie:

 • udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby 
  oraz
 • rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej.

Uwaga: Rekomendacje udzielane są bezpłatnie, nie ma też obowiązku zapisywania się do stowarzyszenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony czytelnie i podpisany kwestionariusz,
 • życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności kombatanckiej,
 • 2 aktualne fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia),
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku starych formularzy dowodów - kopie stron zawierających dane osobowe, serię i numer dokumentu oraz strony zawierające adres zamieszkania),
 • odcinek emerytury lub renty,
 • dowody potwierdzające działalność kombatancką (np. dokumenty pochodzące z okresu działalności kombatanckiej, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, opinie środowiska kombatanckiego, dowodem w sprawie mogą być również zeznania świadków),
 • rekomendację wniosku wystawioną przez stowarzyszenie właściwe dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej,
 • osoby działające przez pełnomocników powinny również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać notariusz. Urząd administracji rządowej lub samorządowej wyłącznie na zasadach grzecznościowych.

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.