Informacje praktyczne

Jak uzyskać uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej?

Decyzje o przyznaniu uprawnień do świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

Uwaga:

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.