Informacje praktyczne

Jak uzyskać uprawnienia osoby represjonowanej?

Decyzję o przyznaniu uprawnień ofiary represji wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie:

Uwaga: Rekomendacje udzielane są bezpłatnie, nie ma też obowiązku zapisywania się do stowarzyszenia.

Do wniosku należy dołączyć:

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać notariusz. Urząd administracji rządowej lub samorządowej wyłącznie na zasadach grzecznościowych.

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres Urzędu.