Informacje praktyczne

Jak uzyskać uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?

Decyzje o przyznaniu uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku, gdy zmarły małżonek nie posiadał uprawnień na podstawie ustawy o kombatantach..., do wniosku należy ponadto dołączyć:

Osoby działające przez pełnomocników powinny dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać notariusz. Urząd administracji rządowej lub samorządowej wyłącznie na zasadach grzecznościowych.

Wniosek można nadesłać pocztą na adres Urzędu albo złożyć osobiście w punkcie informacyjnym (ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa).