Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania

Sposób załatwiania spraw kierowanych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Opisane w nim procedury i zasady postępowania tworzą ogólne ramy, według których sprawy są rozpatrywane i załatwiane przez organy administracji.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach, które należą do kompetencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opisany jest w ustawach:

Poniższe łącza prowadzą do opisów procedur związanych z ubieganiem się o:

  • uprawnienia