Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

 • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
 • przyznawanie uprawnień ustawowych
 • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Informacje praktyczne

Jak uzyskać uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie?

Decyzje o przyznaniu uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony czytelnie i podpisany kwestionariusz (dostępny na stronie internetowej www.udskior.gov.pl), a także w punkcie informacyjnym Urzędu);
 • odpis aktu zgonu małżonka;
 • dowód posiadania statusu emeryta lub rencisty (np. legitymację emeryta);
 • jedną aktualną fotografię legitymacyjną (opisaną na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia);
 • kopię dowodu osobistego.

W przypadku, gdy zmarły małżonek nie posiadał uprawnień na podstawie ustawy o kombatantach..., do wniosku należy ponadto dołączyć:

 • krótki opis działalności kombatanckiej lub/i represji (rodzaj i okres);
 • dowody potwierdzające działalność kombatancką bądź doznane represje (np. dokumenty pochodzące z okresu działalności kombatanckiej lub represji, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, opinie środowisk kombatanckich lub osób represjonowanych; dowodem mogą być również zeznania świadków);
 • rekomendację właściwego stowarzyszenia kombatanckiego lub osób represjonowanych (nie ma obowiązku zapisania się do stowarzyszenia).

Osoby działające przez pełnomocników powinny dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać notariusz. Urząd administracji rządowej lub samorządowej wyłącznie na zasadach grzecznościowych.

Wniosek można nadesłać pocztą na adres Urzędu albo złożyć osobiście w punkcie informacyjnym (ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa).