Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zamówień publicznych

Nazwa postępowania Data ogłoszenia Załączniki

Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 


22.11.2018 r.


 
 
 22.11.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 22.11.2018 r. - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wordicon large 22.11.2018 r. - Wykaz usług (załącznik nr 1)

wordicon large 22.11.2018 r. - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr  2)

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (załącznik nr  3)    

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 4 )

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie braku wydania środka     zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr  5)

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego  (załącznik nr 6)

wordicon large 22.11.2018 r. -  Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji     administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego (załącznik nr 7 )

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr  8)

02.01.2019 r. - Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

04.01.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert


17.01.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 20.06.2018 r.

20.06.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

wordicon large 20.06.2018 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large 20.06.2018 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 28.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 06.07.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.07.2018 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych. 01.06.2018 r.

 01.06.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 wordicon large 01.06.2018 r. – formularz oferty (plik edytowalny)

 wordicon large 01.06.2018 r.– oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

  05.06.2018 r. – zapytania na temat treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

  18.06.2018 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11 - 15 marca 2018 roku. 10.01.2018 r.

  10.01.2018 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

  10.01.2018 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  12.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

  19.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

  22.01.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

  30.01.2018 r. - informacja o wyborze oferty

  05.02.2018 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 08.12.2017 r. 

 08.12.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 08.12.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 08.12.2017 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 13.12.2017 r. – informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 13.12.2017 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  13.12.2017 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 14.12.2017 r. – zapytania wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 18.12.2017 r. - informacja z otwarcia ofert

 20.12.2017 r. - informacja o wyborze ofert

 28.12.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Republice Włoskiej w dniach 16-21 maja 2017 roku. 12.04.2017 r.

 pdficon large 12.04.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 pdficon large 12.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 wordicon large 12.04.2017 r.– wzór wykazu usług (plik edytowalny)

 pdficon large 18.04.2017 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 pdficon large 18.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

 pdficon large 18.04.2017 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 pdficon large 25.04.2017 r. - informacja z otwarcia ofert

 pdficon large 28.04.2017 r. - informacja o wyborze oferty

pdficon large 05.05.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 06.12.2016 r.

pdficon large 06.12.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 06.12.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 12.12.2016 r. – zapytania wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia dla części I

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

pdficon large 15.12.2016 r. – informacja z otwarcia ofert

pdficon large 21.12.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 29.12.2016 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych. 12.07.2016 r.

 

 12.07.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 12.07.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 12.07.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 

 12.07.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

 

 19.07.2016 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego i zmianami w SIWZ

 

 19.07.2016 r. – SIWZ po zmianach

 

 19.07.2016 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 26.07.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 28.07.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 72. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2016 roku. 11.05.2016 r. 

 13.05.2016 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 72. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2016 roku. 04.04.2016 r.

 

 04.04.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 04.04.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 04.04.2016 r.– wzór wykazu usług

 

 07.04.2016 r. – zapytania na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami

 

 07.04.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez zamawiającego

 

 18.04.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 19.04.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali Pro Patria i Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 ze wstążkami oraz opakowaniami 15.12.2015 r.

 15.12.2015 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 15.12.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 15.12.2015 r. - wykaz usług w wersji do edycji

  21.12.2015 r. - pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 1

  21.12.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego

  22.12.2015 r. - pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 2

 08.01.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  18.01.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 20.11.2015 r.

  20.11.2015 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania 

  20.11.2015 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  20.11.2015 r. - wykaz dostaw w wersji do edycji

  04.12.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  10.12.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługi wyżywienia, transportu oraz umieszczenia dodatkowej infrastruktury w pomieszczeniach konferencyjnych w Hotelu Sheraton Sopot dla uczestników kongresu Światowej Federacji Weteranów. 20.08.2015 r.

 26.08.2015 r. – informacja o podpisaniu umowy/udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych. 29.05.2015 r.

 29.05.2015 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 29.05.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 29.05.2015 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 29.05.2015 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

 08.06.2015 r. – pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 1

 08.06.2015 r. – pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego nr 2

 08.06.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego

 08.06.2015 r. – formularz oferty (plik edytowalny)

 12.06.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 17.06.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki – Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym do dnia 30.06.2015 27.05.2015 r.

 28.05.2015 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz udostępnienia pomieszczeń konferencyjnych na potrzeby kongresu Światowej Federacji Weteranów 03.03.2015 r.

 

 03.03.2015 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 09.03.2015 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 10.03.2015 r. – zapytania wykonawców na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

 

 11.03.2015 r.– zapytania wykonawców na temat treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

 

 07.04.2015 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 27.04.2015 r. – informacja o podpisaniu umowy/udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  17.06.2014 r.

 17.06.2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 17.06.2014 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 17.06.2014 r. – formularz oferty

 17.06.2014 r. – wzór wykazu dostaw

 17.06.2014 r. – wzór wykazu osób 

 01.07.2014 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 02.07.2014 – informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu dla grupy uczestników uroczystości 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino w dniach 16-19 maja 2014 roku. 14.03.2014 r.

 14.03.2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 14.03.2014 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 14.03.2014 r. – formularz oferty

 14.03.2014 r. – wzór wykazu usług

 28.03.2014 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 04.04.2014 r. - informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu „Kombatant” do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2014 roku. 30.10.2013 r.

 

 30.10.2013 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 30.10.2013 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 02.12.2013 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w „z wolnej ręki” na usługę transportu osób pociągiem specjalnym na trasie Warszawa-Wschodnia – Pogodino (Białoruś) – Warszawa Wschodnia wraz z wyżywieniem. 08.10.2013 r.

 08.10.2013 r.- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego dotyczącego sytuacji osób posiadających uprawnienia kombatanckie dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku 12.09.2013 r. 

 12.09.2013 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 12.09.2013 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 18.09.2013 r. – zmiana treści SIWZ powodująca konieczności przedłużenia terminu składania ofert

 18.09.2013 r. - załącznik ido SIWZ w wersji edytowalnej

 10.10.2013 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku  

 

 01.07.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 03.07.2013 r.– informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 roku

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje się do wszczęcia zamówienia publicznego na przeprowadzenie „Badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego kombatantów”.

W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza potencjalnych wykonawców, którzy mogą być zainteresowani powyższym zamówieniem, do wzięcia udziału w dialogu technicznym, który został przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Podobne zamówienie publiczne zostało udzielone przez Zamawiającego w 2008 roku. Przedmiotem dialogu technicznego będą analogiczne rozwiązania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umownych. Zamawiający zamierza w ten sposób zasięgnąć Państwa opinii w sprawie poprawności i celowości tych zapisów i możliwości zastosowania w planowanym zamówieniu publicznym.

Dialog techniczny odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w dniu 7 sierpnia o godz. 14.00.

W załączeniu znajdą Państwa opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

Nazwa postępowania Załączniki

Dialog techniczny na temat „Badania statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego kombatantów”

 01.08.2013 r. - opis przedmiotu zamówienia

 01.08.2013 r. - umowa

 
Nazwa postępowania Data ogłoszenia Załączniki
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku  

 

 01.07.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 03.07.2013 r.– informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wieńców, wiązanek oraz dostawę szarf biało-czerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 12 miesięcy. 07.03.2013 r.

 07.03.2013 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 07.03.2013 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 05.04.2013 r. –  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 12.04.2013 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. 10.12.2012 r. 

 10.12.2012 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 10.12.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 10.12.2012 r. – przedmiar robót

 10.12.2012 r. – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 10.12.2012 r. – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

 14.12.2012 r. – pytania do SIWZ zgłoszone przez wykonawców wraz z odpowiedziami

 14.12.2012 r. – schemat inwentaryzacji pomieszczeń oraz schemat elektryczno-oświetleniowy

 14.12.2012 r. – przedmiar robót w pliku umożliwiającym edycję

 14.12.2012 r. – uproszczone rysunki szaf

 19.12.2012 – pytania do SIWZ zgłoszone przez wykonawców wraz z odpowiedziami

 18.01.2013 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 28.01.2013 – informacja o udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu „Kombatant” do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku. 29.10.2012 r.

 29.10.2012 r.- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 29.10.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 29.11.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 05.12.2012 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 10.10.2012 r.

 

 10.10.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 10.10.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 30.10.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 05.11.2012 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie „z wolnej ręki” na usługę świadczenia powszechnych usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym (oraz usług komplementarnych). 04.10.2012 r.

 26.10.2012  r.- informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie „z wolnej ręki” na rezerwację, zakup oraz dostawę 3 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 27.09.2012 r.

 27.09.2012 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę 20 biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 14.09.2012 r.

 

 14.09.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 14.09.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 17.09.2012 r. - Zapytania na temat treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 26.09.2012 r. - Informacja o wyborze oferty

 

 27.09.2012 r. - Informacja o ponownym wyborze oferty

 

 27.09.2012 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup oraz dostawę biletów lotniczych na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 29.08.2012 r.

 

 29.08.2012 r. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 29.08.2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 30.08.2012 r. - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 07.09.2012 r.  – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 10.09.2012 r.  – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych emblematów medali „Pro Patria” i „Pro Memoria” ze wstążkami oraz etui. 05.04.2012 r.

 05.04.2012 r. - ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 05.04.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 05.04.2012 r. – załącznik do SIWZ w postaci wykazu usług

 

 16.04.2012 r. – informacja o zmianie SIWZ

 

 16.04.2012 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

 09.05.2012 r.  – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę tuszów i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2012 roku.  

 

 23.03.2012 r. – Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 27.03.2012 r. – Informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

 

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wieńców, wiązanek i bukietów wykonanych z kwiatów żywych oraz dostawę szarf biało-czerwonych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 12 miesięcy. 12.03.2012 r.

 12.03.2012 r.- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 12.03.2012 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 27.03.2012 r. –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 06.04.2012 r. – informacja o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę świadczenia pomocy prawnej na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przez okres 24 miesięcy. 19.12.2011 r. plik pdf 19.12.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 19.12.2011 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


plik pdf Załącznik nr 4 do SIWZ 


plik pdf Załącznik nr 5 do SIWZ 


plik pdf 29.12.2011 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


plik pdf 30.12.2011 r. – informacja o udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi druku oraz dostawy biuletynu "Kombatant" do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2012 roku. 01.12.2011 r. plik pdf 01.12.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania 


plik pdf 01.12.2011 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2019-04-10, 11:26 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="471".
2019-02-12, 12:28 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="471".
2019-02-12, 12:22 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="471".
2018-11-22, 13:30 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="471".
2018-07-24, 14:54 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="471".