Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podejmuje działania w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych w celu organizowania pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz członków ich rodzin,

2. organizowanie współpracy zagranicznej z rządowymi organami do spraw kombatantów i ofiar wojny, organizacjami kombatanckimi za granicą oraz uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji kombatanckich,

3. prowadzenie badań statystyczno-organizacyjnych oraz demograficzno-socjologicznych w środowiskach kombatanckich,

4. podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego,

5. wydawanie odpowiednich zaświadczeń osobom, którym decyzją Szefa Urzędu zostały przyznane uprawnienia kombatanckie.

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-02-06, 10:51 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="147".
2014-05-26, 08:57 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="147".
2012-01-25, 12:35 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="147".
2012-01-25, 11:42 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="48".
2012-01-03, 16:01 Akonet_admin Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="48".